ប្រភេទទាំងអស់

អន្តរការីឱសថ

ទំព័រដើម> ផលិតផល > អន្តរការីឱសថ

7
R-3-AMIN0BUTAN0ICACID

R-3-AMIN0BUTAN0ICACID


ឱសថកម្រិតមធ្យម។

សាកសួរ
លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

ឱសថកម្រិតមធ្យម។

កញ្ចប់: 25 គីឡូក្រាម / ស្គរ

អនុវត្តតាមស្តង់ដារផ្ទះ និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001, ISO 14001 ។


សាកសួរ
ផលិតផលដែលទាក់ទង
ONLINE